PRODUCTS 產品介紹

詳細介紹

Detail

                   適用對象

   對於電腦操作不熟悉
      對於客戶及維修管理需求簡單
      沒有多人操作之需求


                   產品功能

      客戶資料管
     
維修資料管理
      零件項目管理
      
售後服務管理
     
業績報表管理